Toimintakertomukset

Toimintakertomus 2023

Säätiön tarkoitus on tukea maamme työväen ja työväenliikkeen sivistyksellisiä pyrkimyksiä. Tarkoitustaan säätiö toteutti jakamalla apurahoja, palkintoja ja tukea. Säätiö ylläpitää myös Kulttuurilahja-sivustoa, jota kautta tuettiin myös yleishyödyllisiä hankkeita. Pääsääntöisesti tukea jaettiin kulttuuri-, taide-, tiede-, tutkimus- ja harrastetoimintaan.

Vaikka toimintavuonna koronapandemia ei enää rajoittanut säätiön toimintaa, osaa hyväksi havaittuja etätapaamisiin ja etätyöhön liittyviä toimintatapoja jatkettiin. Korona-aikana apurahojen muutoshakemuksiin suhtauduttiin lähtökohtaisesti myönteisesti. Toimintavuonna muutoshakemuksia ei enää hyväksytty, vaan palattiin normaaliin menettelytapaan. Apurahan edellytys on, että se käytetään apurahakauden aikana ja siihen tarkoitukseen, kuin se on haettu ja saatu.

Pandemiavuosien jälkeen säätiön toiminta on normalisoitunut ja rahastotilaisuudet

lisääntyneet edellisvuosiin nähden. Vahvaa säätiön sääntöjen tarkoituspykälän mukaista toimintaa jatketaan myös tulevina vuosina. Apuraha- ja palkintotoimintaa jatketaan entisellä volyymillä.

Lataa PDF

Toimintakertomus 2022

Maailmalla jyllänneen koronapandemian vuoksi säätiö muutti monia toimintatapojaan. Vaikka toimintavuoden lopulla pandemia ja rajoitteet jo helpottivat, osaa hyväksi havaittuja etätapaamisiin ja etätyöhön liittyviä toimintatapoja jatkettiin.

Alkuvuonna alkanut sota Euroopassa lisäsi rahoitusmarkkinoiden epävakautta, tämä heijastui myös säätiön sijoituksien tuottoihin. Lisäksi osa säätiölle ennen osoitetuista lahjoituksista ja muistamisista ohjautui kansainvälisen tilanteen vuoksi hyväntekeväisyysjärjestöjen kautta Ukrainan tukemiseksi. Myös Lipposten rahaston Ukrainan tukikonsertin ohjelmamyynnin tuotto osoitettiin suoraan SPR:n kautta Ukrainan tukitoimintaan.

Apurahoja jaettiin toimintavuonna yhteensä 454 588 euroa. Suurin hakijaryhmä olivat taiteilijat, seuraavaksi suurin opiskelijat. Taide-, opiskelu- ja järjestötoiminta olivat myös eniten tuetut alat.

Säätiön hallitus päätti rahastopäivien esityksen mukaisesti toimintavuoden apurahojen haun teemaksi Eriarvoisuuden ja kahtiajakautuneisuuden vähentämisen demokratian lujittamiseksi ja hyvän arjen turvaamiseksi jokaiselle. Vuoden 2022 apurahojen jaon yhteydessä kiinnitettiin teeman mukaisiin hakemuksiin painotetusti huomiota.

Kulttuurilahja mahdollisti vuoden aikana 20 erilaista kulttuurihanketta. Hakemuksia tuli yhteensä 24 eli suurin osa hakijoista hyväksyttiin mukaan. Kulttuurilahjan markkinointia kehitettiin ja yhteistyötä tehtiin erityisesti työväenliikkeen kulttuuritoimijoiden sekä nuorten kulttuurivaikuttajien kanssa.

Lataa PDF

Toimintakertomus 2021

Pandemiasta huolimatta tilaisuuksia järjestettiin vuoden aikana näyttävästi. Rahastojen kokoukset ja tapaamiset järjestettiin etäyhteyksiä hyödyntäen. Rahastoja tuettiin monimuotoisen toiminnan järjestämiseksi ja kehitettiin apurahatoiminnan vaikuttavuuden seurantaa.

Apurahoja jaettiin 523 838 euroa. Suurin apurahoja hakeva ryhmä olivat taiteilijat, seuraavaksi suurin opiskelijat. 

Toimintavuoden apurahahaun teemaksi valittiin säätiön hallituksen päätöksellä ja rahastojen edustajien yhteisen työskentelyn tuloksena yhteisöllisyyden lisääminen ja yksinäisyyden torjuminen. Hallitus halusi ottaa huomioon yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja ajankohtaisuuden apurahojen haun yhteydessä. 

Kulttuurilahjaa markkinoitiin vuoden aikana toisella, tällä kertaa lahjoittajille suunnatulla videolla tarkoituksena saada joukkorahoitusalustalle näkyvyyttä laajemmalle yleisölle sekä potentiaalisille hankkeiden tukijoille.

Lataa PDF

Toimintakertomus 2020

Koronapandemia aiheutti muutoksia myös säätiön toiminnassa. Hallinnon kokouksia pidettiin etäyhteyksin ja useita tapahtumia jouduttiin siirtämään tulevaisuuteen tai ne toteutettiin virtuaalisina. Myös apurahojen käyttötarkoituksia muutettiin tai hankkeiden ajankohtia siirrettiin eteenpäin hakemusten perusteella. 

Apurahoja jaettiin 376 676 euroa. Suurin apurahoja hakeva ryhmä olivat taiteilijat ja kulttuurin tekijät. Seuraavaksi vahvimmin edustettuina olivat opiskelijat. 

Kulttuurilahjan keräyskampanjamahdollisuuksia markkinoitiin informatiivisen videon avulla ja näin saimme joukkorahoitusalustalle näkyvyyttä laajemmalle yleisölle sekä potentiaalisille hankkeiden toteuttajille. 

Lataa PDF

Tilinpäätökset

2023

Lataa PDF

2022

Lataa PDF

2021

Lataa PDF

2020

Lataa PDF

tammenlehvä