Erikoishankkeita tukevat rahastot

Ahti ja Anni Fredrikssonin rahasto

Vammaisten nuorten yksilöllinen koulutus- ja opintotoiminta.

Arvosanan rahasto

Hankkeet ja ihmiset, jotka puolustavat sananvapautta, hyvää journalismia, suvaitsevaisuutta ja yhteiskunnan moniarvoisuutta.

Asuntopoliittinen rahasto

Asumiseen, rakentamiseen ja asuinympäristöön liittyvä tutkimus- ja koulutustoiminta sekä kansalaisten ja järjestöjen asuinympäristön kehittämistä edistävä toiminta.

Augusta af Heurlinin rahasto

Yhteiskunnallisen huollon sekä kansanterveys- ja kansansivistystyön ja toiminnan tukeminen, avustaminen sekä edistäminen. 

Eeva ja Martti Ahtisaaren rahasto

Suomalaiskansallisen henkisen ja taloudellisen viljelyn vaaliminen.

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n rahasto

EKL ry:n jäsenyhdistysten ja niiden jäsenien tukeminen kulttuuritoimintaan liittyvissä hankkeissa sekä osastojen ja niiden jäsenten osallistuminen liiton harraste- ja kulttuuritoiminnan edistämiseen tarkoitettuun koulutukseen tai tapahtumiin sekä ikääntymiseen kohdistuva tutkimus- ja julkaisutoiminta.

Elämäntapaliiton rahasto

Työväen raittiusliikkeen historian sekä päihdehaittoja ja niiden ehkäisyä koskeva tutkimus- ja julkaisutoiminta.

Hanna-Liisa ja Erkki Liikasen rahasto

Ihmisoikeuksien sekä yhteiskunnan kulttuurien moniarvoisuuden edistäminen, vammaisten taiteen ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukeminen ja tutkimus.

Helena ja Armas Rönnholmin rahasto

Kansanvaltaa ja demokratiaa vahvistava työ ja tieteellinen tutkimus. Rahasto voi erikseen palkita ansioista poliittisen viestinnän ja retoriikan saralla.

Ilmari Lavonsalon rahasto

Työväenliikkeen pankki- ja yritystoimintaan kohdistuva tutkimus- ja koulutustoiminta.

K.-A. Fagerholmin rahasto

Hjälpa och stöda arbetarrörelsens studie- och kulturverksamhet, mindrebemedlande studeranden inom arbetarrörelsen samt vetenskaplig forskning arbetarrörelsen till fromma.

Keijo Liinamaan rahasto

Työmarkkinoihin kohdistuva tieteellinen tutkimus- ja koulutustyö.

Kiljusten rahasto

Afrikan naisten koulutus sekä kansalaisten ja yhteisöjen tätä toimintaa varten suorittama toiminta.

Kotien Puolesta rahasto

Yhteiskunnallista, erityisesti lapsiperheitä ja ikäihmisiä koskeva tutkimus- ja julkaisutoiminta sekä lähimmäispalveluun ja vapaaehtoistyöhön liittyvät hankkeet ja tilaisuudet sekä edellä mainittujen painopisteiden puitteissa tehtävä kulttuuritoiminta ja opiskelu.

Kristiina ja Ulf Sundqvistin rahasto

Suomen yhteiskunnan ja kulttuurin moniarvoisuutta, vähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksia, Suomen yhteiskunnan kaksikielisyyttä ja pohjoismaista yhteenkuuluvuutta edistävä sekä pohjoismaista, demokraattista elämänmuotoa ja kulttuuria vahvistava toiminta.

Leena Simosen rahasto

Tutkimus- ja kulttuuritoiminta kuluttajatutkimuksen ja työväenperinteen säilyttämisen alueella.

Mikko Ampujan rahasto

Työläiskirjailijoiden ja työväenliikkeen historian tutkijoiden kirjallinen työskentely.

Olavi Lindblomin rahasto

Asuntopolitiikkaan, työmarkkinatoimintaan ja yhteiskunnalliseen uudistustyöhön liittyvät tutkimukset.

Osuuskunta Tradekan rahasto

Osuustoiminnallinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen koulutus- ja tutkimustoiminta sekä kansalaisten yhteisöjen harjoittama sivistys- ja kulttuuritoiminta.

Presidentti Tarja Halosen rahasto

Suomalainen moniarvoinen kulttuuri, vähemmistöjen perus- ja ihmisoikeudet, demokratiaa edistävä tieteellinen ja taiteellinen toiminta sekä opiskelu.

Rafael Paasion rahasto

Työväenliikkeen opistoissa tapahtuva opintotoiminta, sosialidemokraattisen puolueen yhteydessä tapahtuva kulttuuritoiminta, korkeakouluopinnot ja työväenliikettä koskeva tutkimustoiminta.

R.H. Oittisen rahasto

Omaehtoinen sivistystyö ja luova aatteellinen toiminta sekä työväenliikkeeseen ja yhteiskuntaan kohdistuva tieteellinen tutkimus, lähinnä Työväen Sivistysliiton ja siihen yhtyneen työväenliikkeen piirissä.

Suomen Wanhojen Toverien rahasto

Työväenliikkeen historia- ja perinnetutkimus sekä sosialidemokraattisen liikkeen sivistys-, valistus- ja kulttuuritoiminta.

Sinikka Lepomäen sekä Timo Lahtisen ja Tuulikki Lepomäki-Lahtisen rahasto

Yksityisten kehitysvammaisten ja heidän järjestöjensä opinto-, koulutus- ja kulttuuritoimintaa ja erityisesti kehitysvammaisten lasten ja nuorten harrastus- ja virkistystoimintaa sekä näiden henkilöiden elämää helpottavien apuvälineiden hankintaa sekä yhteiskunnan vammaispolitiikkaan kohdistuvaa tieteellistä tutkimustyötä.

Tolkis Arbetarfond

Stöda historieforskningen om den svenskspråkiga arbetarrörelsen i Tolkis och Borga och annan samhällsforskning kring arbetarbefolkningens liv i Tolkis och Borgå samt regionens ungdomars och arbetarbefolkningens studier och kultur- och bildningsverksamhet.

Turvan 100-vuotisrahasto

Vakuuttamiseen ja turvallisuuteen sekä vahinkoriskien vähentämiseen liittyvä tutkimustoiminta ja opiskelu sekä kansalaisten, työväenjärjestöjen ja muiden yhteisöjen kulttuuri- ja sivistystoiminta.

Työmies 100-vuotisjuhlarahasto

Yhteiskunnalliseen tiedottamiseen kohdistuva tieteellinen tutkimus ja toiminta sekä kansalaisten ja järjestöjen opinto-, koulutus- ja kulttuuritoiminta.

Työväen Kukkasrahasto

Työväenliikkeen yhteiskunnalliset ja sivistykselliset pyrkimykset, erityisesti lapsia, nuoria, naisia ja perheitä koskeva tieteellinen tutkimustyö sekä opiskelu ja kansalaisjärjestöjen toiminta
Työväen Kukkasrahaston nimellisrahasto: Suoma ja Fiinu Palmun rahasto.

Työväentalo-rahasto

Työväentaloihin liittyvä yhteiskunnallinen tutkimus, kulttuuri- ja sivistystoiminta sekä harrastustoiminta.

Veljeysrahasto

Kristillissosiaalisten arvojen edistämiseksi tehtävä valistustyö, tieteellinen ja taiteellinen toiminta ja opiskelu.

Viola Järvisen rahasto

Kotitalous-, ravitsemus- tai kuluttaja-alan opiskelijoiden ja tutkimustoiminnan tukeminen.

tammenlehvä